Facebook

Wprowadzenie

Klauzula obejmuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna Sp.k. (dalej „Spółka”). Przetwarzamy podane dane osobowe w celach określonych w niniejszym dokumencie lub w innym celu każdorazowo wskazanym w momencie ich przekazania Spółce, zgodnie z wymaganiami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”. Klauzula adresowana jest do osób fizycznych, będących klientami/potencjalnymi klientami Spółki, kontrahentami/potencjalnymi kontrahentami Spółki, przedstawicielami, pracownikami lub osobami wyznaczonymi do kontaktu przez określone podmioty. Informacje te nie dotyczą przetwarzania danych pracowników Spółki lub kandydatów do pracy.

Kto będzie przetwarzał Państwa dane?

Administratorem danych osobowych jest Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna Sp.k. z siedzibą w Sosnowcu, 41-200, przy ul. Partyzantów 11. Można się z nami kontaktować:

 • telefonicznie: 32 294 40 80,
 • poprzez e-mail: sekretariat@cntspk.pl,
 • listownie na podany wyżej adres siedziby Spółki.

Dane Inspektora Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych na adres e-mail: iod@cntspk.pl

Jakie prawa Państwu przysługują?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Państwu następujące prawa:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych.
 • Prawo do poprawiania swoich danych.
 • Prawo do żądana usunięcia swoich danych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 • Prawo do zgłoszenia sprzeciwu.
 • Prawo do wycofania zgody.
 • Prawo do przenoszenia danych.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Jak możecie Państwo zrealizować swoje prawa?

Jeżeli zechcą Państwo skorzystać z przysługujących praw prosimy o informację w następujący sposób:

 • pisemnie na adres: Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna Sp.k. ul. Partyzantów 11, 41-200 Sosnowiec
 • lub na adres e-mail sekretariat@cntspk.pl

Informacje na temat sposobu wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, możecie Państwo uzyskać pod adresem www.uodo.gov.pl.

Czy dane osobowe zostaną przesłane poza Unię Europejską?

Państwa dane osobowe aktualnie nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Cel i podstawy przetwarzania przez naszą Spółkę zależą od tego, czy jesteście Państwo:

Kontakt

Biuro Sprzedaży Mieszkań

Biuro Sprzedaży Mieszkań

ul. Wrocławska 53
30-011 Kraków

+48 12 201 55 55
biuronowa5dzielnica.pl

Spotkanie w Biurze Sprzedaży możliwe jest po telefonicznym ustaleniu terminu wizyty

Szanując czas naszych klientów uprzejmie prosimy o wcześniejsze, telefoniczne umawianie spotkań.